Spolupráca s obcou, rodičmi a inými inštitúciami

Všetky náročné stanovené ciele a úlohy je možné plniť len v úzkej              spolupráci s rodičmi a inými subjektami. Preto je nevyhnutné naďalej:

1. spolupracovať s radou školy a s rodičovskou radou, snažiť sa ich získať pre ciele školy. Neustále ich informovať o práci školy, stanovených programoch, jej výsledkoch, ponuke pre žiakov aj rodičov. Na zasadnutiach rady školy a rodičovskej rady sa pravidelne zúčastňovať, minimálne 4-krát ročne.

2. Dôležitým faktorom je podpora a spolupráca so zriaďovateľom obce, ktorá je v súčasnosti na dobrej úrovni. Pomáhať zriaďovateľovi pri realizácii ostatných priorít v rámci obce:

  • spolupodieľať  sa alebo organizovať športové podujatia,
  • dávať k dispozícii občanom areál školy, ihrisko  na športové  využitie.

3.  Aktívne spolupracovať s ostatnými výchovno-vzdelávacími inštitúciami, materskými školami, s Farským úradom v Rankovciach,

4. Pri  riešení  problémov spolupracovať  s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva, s  pediatrom, s kurátorom  a  s  políciou.

Obecný úrad Herľany

Obec Herľany je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre Obec Herľany je zriadený na Spoločnom stavebnom úrade v Bidovciach.

Starosta obce Herľany: Jana Tóthová,

Sekretariát: Anna Ďorďovičová

WEBOVÁ  STRÁNKA OBCE HERĽANY

 

KLIK NA ŠÍPKU

https://www.ulita.org/ulitaNew/wp-content/uploads/2014/08/Ulita-%C5%A1ipka-%C5%BElut%C3%A1_mini.gif