Zoznam skratiek predmetov

Názov Skratka
Anglický jazyk ANJ
Etická výchova ETV
Hudobná výchova HUV
Hudobno-pohybová výchova HPD
Informatická výchova IFV
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Pracovná výchova PNV
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Rozvíjanie grafomotorických zručností a výtvarná výchova RGM
Rozvíjanie komunikačných schopností RVK
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
Telesná výchova TEV
Telesná a športová výchova TSV
Vecné učenie VUC
Vlastiveda VLA
Výtvarná výchova VYV
Zmyslová výchova a základy matematických predstáv ZMV